הצג דירות פנויות

פריסת התשלומים והוצאות נלוות

מס' מועד אחוז/סכום מסה"כ התשלומים אחוז מצטבר
1 תשלום ראשון במועד בחירת הדירה 2,000 ₪ (כולל מע"מ) 2,000 ₪ (כולל מע"מ)
2 במעמד חתימת ההסכם השלמה ל-7%* 7%
3 עד 45 יום מיום חתימת ההסכם בכפוף לקבלת היתר בניה וקבלת פנקס השוברים 13% 20%
4 5 חודשים (מתחנה קודמת) 14% 34%
5 5 חודשים (מתחנה קודמת) 14% 48%
6 5 חודשים (מתחנה קודמת) 14% 62%
7 5 חודשים (מתחנה קודמת) 14% 76%
8 5 חודשים (מתחנה קודמת) 14% 90%
9 במועד המסירה 10% 100%

מועד המסירה:

- שלב א': בניינים 7-8 10/11/2020
- שלב ב': בניינים 1-3 10/01/2021
- שלב ג': בניינים 4-6 10/03/2021

על אף האמור לעיל לא ייגבו מעל 7% ממחיר הדירה עד להמצאת פנקס שוברים וקבלת היתר בניה. עד לקבלת אלו התשלום שישולם בסך השווה ל- 7% ממחיר הדירה יופקד בנאמנות משרד עוה"ד מ.פירון ושות'. עם קבלת היתר בניה והמצאת פנקס שוברים יופקד הסך הנ"ל בחשבון הליווי של הפרויקט (בנק מזרחי טפחות סניף 426 בבאר שבע מספר חשבון 498598) על ידי הנאמן באמצעות פנקס השוברים.
הרוכש לא יעביר תשלומים נוספים לחברה, מעבר לתשלום זה עד היתר בניה והמצאת פנקס שוברים, ותשלומי התמורה הנוספים ישולמו על ידי הרוכש לחשבון הליווי של הפרויקט באמצעות פנקס השוברים.

מחיר הדירה צמוד למדד תשומות הבנייה כאשר מדד הבסיס הוא המדד שפורסם ביום הגשת ההצעה למכרז דהיינו מדד חודש 11/16 (להלן: "מדד הבסיס") והמדד החדש הינו המדד הידוע ביום ביצוע כל תשלום (להלן: "המדד החדש") כך שלמחיר הדירה יתווספו הפרשי הצמדה למדד בשיעור השינוי של המדד החדש ביחס למדד הבסיס. אם יתברר שהמדד החדש ביום התשלום נמוך ממדד ההסכם, אזי יחושב הסכום לתשלום עפ״י מדד הבסיס.

הוצאות נלוות:

בנוסף למחיר הדירה, התשלומים הבאים יחולו על הרוכש וישולמו על ידו:

1.  סך של 4,960 ₪ בתוספת מע"מ או 0.5% ממחיר הדירה בתוספת מע"מ- לפי הנמוך ישולמו ישירות למשרד עו"ד החברה מ. פירון ושות', בגין השתתפות בהוצאות משפטיות של החברה, בעת חתימת החוזה.
2.  מס רכישה בשיעורו ובמועד ע"פ דין.
3.  תשלום בגין התקנת מונה מים.
4.  תשלום בגין התקנת מונה גז.
5.  תשלום בגין התקנת מונה חשמל.